Minis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví ČR naří­di­lo pro ochra­nu oby­va­tel­stva a pre­ven­ci roz­ší­ře­ní one­moc­ně­ní COVID-19 pře­ru­še­ní výu­ky ve ško­lách od 11. břez­na 2020 do odvo­lá­ní.

Toto opat­ře­ní pla­tí pro žáky všech obo­rů SOŠ a SOU Milevsko. Všichni žáci školy zůstávají až do odvolání doma (zrušena je jak výuka ve škole, tak na odborném výcviku na všech školních i firemních pracovištích). O vývo­ji situ­a­ce a opě­tov­ném zahá­je­ní výu­ky bude­te infor­mo­vá­ni pro­střed­nic­tvím těch­to našich webo­vých strá­nek.

 Mimořádné opatření