Ve dnech 25. února, 11. a 25. března se třída SEP 2 zapojila do projektu  „Stereotýpek v nás“ formou cyklu interkulturních dílen. Cyklus interkulturních dílen je kompaktním celkem, který se skládá ze tří navazujících dílen využívajících metody osobnostně-sociální výchovy se zaměřením na poznávání vlivu kultury na formování naší osobnosti, na naše názory, postoje a chování vůči cizincům.
Přidanou hodnotou interkulturních dílen je přítomnost školitelů-cizinců, se kterými mohou žáci své představy o probíraných tématech konfrontovat.Každá dílna trvá dvě vyučovací hodiny, mezi jednotlivými dílnami uplyne jeden aţ tři týdny. V čase mezi dílnami žáci zpracovávají domácí aktivity, v nichž si mohou prohloubit znalost probíraných témat.  

 Cílem cyklu je nabídnout žákům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního vzdělávání a jejich reflexi. První dílna se zaměřuje na stereotypy a jejich vznik a zabývá se vlivem okolí na utváření našich názorů – s důrazem na vliv médií. Druhá se zaměřuje na životní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, hlouběji zkoumá vytváření a prosazování vlastních postojů. Třetí dílna pak završí všechna předchozí témata strukturovanou diskusí, ve které žáci propojí znalosti a zkušenosti získané v předchozích dvou dílnách aplikací na konkrétní životní situaci a zároveň si osvojí základní argumentační schopnosti.

http://stereotypek.mkc.cz/