Školské poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ  SPECIÁLNÍ  PEDAGOG

 Mgr. Diana Princová

Konzultační hodiny

                                                Lichý týden

Středa                      7,30 – 8,40                                     11,25 – 12,15

                                                Sudý týden

Pondělí                                                                               13,30 – 14,20

Středa                      8,50 – 10,00        

Po domluvě jsou konzultace možné i  v jiný den a hodinu.

E-mail: dianaprincova@seznam.cz

Telefon: 383 809 011

Činnost školního speciálního pedagoga

  • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka, který potřebuje podpůrná opatření.
  • Komunikuje s vedením školy a pedagogickými pracovníky.
  • Spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníky na výběru žáků vhodných pro doučování.
  • Zajišťuje individuální konzultace pro rodiče (zákonné zástupce) žáků, provádí individuální rozhovory se žáky.
  • Pomáhá třídním učitelům s řešením problémů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Václav Kašpar

Kontakt: kasparv@issou-milevsko.cz

Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 9:30, případně dle dohody

Činnost školního metodika prevence

Školní metodik prevence zajišťuje poradenské služby a koordinuje programy zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů – záškoláctví, šikana, závislosti (drogy, alkohol, kouření), virtuální drogy (počítače, televize, video), kriminalita (krádeže aj.), patologické hráčství (gambling), vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance aj.

Minimální preventivní program 2017-18

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Jan Cihlář

Plán VP 17-18

Plán kontrolní činnosti VP 2017-2018