Rozvoj technického vzdělávání

 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

FOTOGALERIE PROJEKTU

 

Výstupy projektu

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.

Specifickým cílem je:

– zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,

– seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi,

– efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,

– využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,

– zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,

– zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,

– podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

 

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

 

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání – včetně volnočasových aktivit – určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.

Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

 

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (http://www.spsautocb.cz/ )
2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (http://www.soublatna.cz/ )
3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 (http://www.sscv.cz/ )
4. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (http://www.skolatrochujinak.cz/cs/aktuality.html )
5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (http://www.sosehl.cz/joomla_15/ )
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 (http://www.sos-jh.cz/ )
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (http://www.issou-milevsko.cz/ )
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (http://www.sou-pi.cz/ )
9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (http://www.copsu.cz/cs/ )
10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 (http://www.sps-sosstrakonice.cz/ )
11. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 (http://www.sous.cz/ )
12. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/aktuality )
13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 (http://www.souts.cz/ )
14. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (http://www.sosvel.cz/news.php?readmore=163 )
15. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 (http://www.stredni-skola.eu/ )

Výše finančního příspěvku pro naší školu: 9 206 016,44 Kč

Jednotlivé aktivity naší školy:

Partnerské ZŠ:

1.ZŠ TGM Milevsko, 2.ZŠ JAK Milevsko, ZŠ Bernartice, ZŠ Chyšky, ZŠ Kovářov, ZŠ Sepekov

KA 1: Sdílení dílen a laboratoří

1.9. 2013 -30.6. 2015

 1. Dva učitelé v hodině – učitel SŠ a ZŠ – společná příprava + žáci SŠ – interaktivní výuka

Jedná se o předměty: pracovní vyučování, fyzika, přírodověda, člověk a svět práce

Každá zapojená třída ZŠ jednou za měsíc – 2 hodiny. Téma hodiny koresponduje se  ŠVPdané školy, podle požadavků ZŠ se do výuky zapojí učitel SŠ a vybraní žáci SŠ.

Místo Učebna Kapacita Možnosti výuky Termíny
SOŠ a SOU učebna ICT -3 22 22 PC – AutoCAD, Inventor, CorelDraw atd. středa od 12:40 do 13:30
SOŠ a SOU učebna fyziky – 4 25 interaktavní tabule, vizualizér lichá středa od 12:40
SOŠ a SOU dílna 16 16 Merkur, PASCO kdykoliv
Veselíčko truhlárna 2×6 základní práce se dřevem každý den od 13:00
Veselíčko zámečnická dílna 2×6 základní práce s kovem každý den od 13:00
ZVVZ SPV 3×15 střihání, ohybání, letování, výroba krabičky každý den od 13:00
 1. Společná soutěžní aktivita pro všechny zapojené školy – „velcí učí malé“ – dvakrát za dobu trvání projektu

Celodenní akce v prostorách školy a dílen za využití nových zakoupených technologií

Každou zapojenou třídu ze spolupracujících ZŠ budou reprezentovat 4 žáci a s nimi budou tvořit soutěžní tým 2 žáci SŠ  – plnění úkolů z oblasti teorie i praxe (využití dílen)

Časový rozsah 8:00 – 14:30 hodin

8:00 – 8:30 zahájení – rozdělení na pracoviště

8:30 – 11:00 – 1. polovina soutěže

11:00 – 11:30 oběd

11:30 – 14:00 – 2. polovina soutěže

14:00 – 14:30 závěrečné vyhodnocení

Závěrečné vyhodnocení

Dopravu zajišťuje SOŠ a SOU Milevsko

 

KA 2: Celoroční volnočasové aktivity

Leták do zájmového kroužku

Zájmové kroužky – Obecná technická zdatnost: Dřevo, Kovo, Měření, Fyzikální zákonitosti v praxi

 1. Kroužek pro žáky SŠ – 2 hodiny týdně – celkem 68 hodin/rok = 136 hodin/projekt
 2. Kroužek pro žáky ZŠ – 2 hodiny týdně – celkem 68 hodin/rok = 136 hodin/projekt + odměna pro dozor ze ZŠ nebo instruktora – žáka SŠ
 3. Tvůrčí dílny – celodenní akce – jeden den podzimní prázdniny, jeden den jarní nebo velikonoční prázdniny: podzim – výroba krmítek pro ptáky, jaro – výroba ptačích budek – spolupráce – žáci SŠ a ZŠ – „velcí učí malé“ (2 učitelé SŠ jako lektoři, 4 žáci SŠ jako instruktoři)
 4. Pravidelné krátké exkurze do firem v okolí – budou realizovány jednou za měsíc – celkem se uskuteční 20 exkurzí za celou dobu trvání projektu. Exkurze budou tematicky navazovat na činnosti v kroužcích tak, aby žáci získali ucelený přehled v dané oblasti – např. elektrárny (Křižíkova elektrárna v Písku, vodní elektrárna Orlík, jaderná elektrárna Temelín), strojírenství – strojírenská výroba v jednotlivých regionálních firmách – např. ZVVZ a.s., Alfa Písek, Kovosvit Sezimovo Ústí, SWISS METAL atd., opravárenství – STAKO MF s.r.o., AGROZET, RAVAK Rožmitál pod Třemšínem aj., zpracování dřeva – PF nábytek, Pila – na realizaci se budou podílet: 1 odborný lektor,  2 učitelé  – lektoři,  4 žáci SŠ – instruktoři)
 5. Doplňková aktivita I. – „Příměstský tábor“ pro 24 žáků ZŠ (viz níže) – tábor je určen jednak pro účastníky kroužků, ale i pro další zájemce z řad žáků základních škol do naplnění kapacity. Pro každou skupinu budou 2 lektoři a 2 instruktoři z řad žáků SŠ)
 6. Doplňková aktivita II. – „Interaktivní okénko“ – je určena pro žáky SŠ, pro žáky ZŠ, pro zájemce o studium. Může být využívána v individuálním programu příměstského tábora (ráno nebo odpoledne), dále může sloužit jako prostor pro výstupy klíčových aktivit a prezentaci činností jednotlivých žáků. Tato mnohovrstevná aktivita vychází ze skutečnosti, že v dnešní době žáky nejvíce přitahují nové technologie – PC, smartphone, ipody, tablety atd., proto nám připadá využití moderních technologií jako jeden z vhodných způsobů, jak žákům přiblížit tradiční technické obory. Toho může být dosaženo vytvořením aplikací s logickými hrami vázanými na technické obory, kvízy technického charakteru, puzzle, interaktivními obrázky, krátkými sekvencemi na internetových stránkách školy. Úkoly v „Interaktivním okénku“ budou měsíčně vyhodnocovány a obměňovány.

 

KA 3: Projektové dny a tematické exkurze

A. Projektové dny pro každou zapojenou základní školu 8 projektových dnů – celkem za projekt  48 PD – rozsah 5 hodin / 1 PD

Jak šel pokrok

Každý může být domácím kutilem

Využití poznatků z exkurzí a kroužků aneb co jsme znali a co jsme se naučili

Workshopy – měření, stavebnice

Den s MERKUREM

Mladý badatel

Moderní dílna – co už umíme

Na realizaci projektových dnů se budou podílet dva učitelé SŠ a 2 žáci SŠ

 

B.Cyklus celodenních exkurzí – bude probíhat v třífázovém režimu:

–          Přípravná fáze – motivace žáků, úvodní informace, seznámení s cílem exkurze, zadání úkolů

–          Vlastní exkurze – žáci budou pracovat s připravenými pracovními listy, budou plnit zadané úkoly, zjišťovat potřebné informace

–          Závěr – vyhodnocení exkurze, zpracování materiálů, doplnění portfolií žáků

 

Náměty exkurzí:

 1. Techmania Science Center Plzeň
 2. Praha – Národní technické muzeum (NTM) a Letiště
 3. Brno – Mezinárodní strojírenský veletrh – celkem 2X – říjen 2013 a říjen 2014
 4. České Budějovice – Země živitelka
 5. České Budějovice – Planetárium, Muzeum koněspřežky
 6. Den na mostě – mosty v okolí (Písek, Milevsko, Stádlec, Podolsko, Žďákov, Červená, Bechyně)
 7. Technické památky Šumavy – Modrava, Čeňkova pila
 8. Šumava – Lipno – elektrárna, stezka v korunách stromů, Schwarzenbergský kanál
 9. Novohradsko – Buškův hamr

K4: Výuka vybraných technických předmětů v cizím jazyce

Anglický jazyk – každá skupina (1. – 3. ročník) – 1 hodina týdně
Výuka bude probíhat ve třídách strojních mechaniků a opravářů zemědělských strojů v těchto předmětech:
1. ročník – strojírenská technologie
2. ročník – materiály
3. ročník – strojnictví, stroje a zařízení
Forma výuka dvou učitelů v hodině – z projektu placen pouze vyučující cizího jazyka.
Učitelka anglického jazyka úspěšně absolvovala cyklus seminářů k výuce strojírenských předmětů v angličtině, který pořádal NIDV, tudíž získané poznatky bude moci aplikovat v praxi.
Součástí aktivity bude i tvorba učebnice a slovníčku pro žáky.
Slovník je určen pro předměty, ve kterých bude probíhat výuka odborných předmětů v angličtině, tj.: strojírenská technologie, materiály, strojnictví a stroje a zařízení. Bude se jednat o kombinaci výkladového a obrázkového slovníku, bude řazený tematicky dle jednotlivých okruhů (např. frézování, svařování, spojování materiálů, strojní součásti atd.).

Plán aktivit