Prevence je lepší než represe

Projekt „ Prevence je lepší než represe“

(0119/PK/2015 dotace – Prevence rizikového chování z MŠMT)

Harmonogram realizace projektu:

 • Kompletní realizace projektu včetně vyúčtování se uskuteční v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016.
 • Příprava preventivních aktivit, workshopů: leden – červen 2015
 • Realizace preventivních aktivit: září 2015 – červen 2016
 • Vyúčtování: listopad 2016

Personální zajištění projektu:

 • Václav Kašpar – vedoucí projektu, lektor
 • Markéta Hadáčková – lektorka
 • Karel Syrovátka – lektor

Předpokládaný přínos projektu v oblasti prevence rizikového chování

 • Úspěšný rozvoj sociálního klimatu v kolektivu
 • Budování týmové spolupráce
 • Rozvoj komunikačních dovedností – interpersonální vztahy, rozvoj důvěry a hodnotové orientace
 • Orientace v problematice sociálně patologických jevů a protidrogová prevence
 • Výchova demokratického občana, prevence extremistického a xenofobního chování žáků středních škol
 • Rozvoj sociálních dovednosti jednotlivců v oblasti interpersonálních vztahů a sebepojetí
 • Prevence netolismu

Specifikace projektu

 • Jednotlivé počiny navazují na projekt „Vzdělání pro každého“ (CZ.1.07/1.2.15), a to konkrétně na KA4 s názvem „U jednoho stolu“ – aktivita byla v rámci naší instituce realizována ve školním roce 2013/2014.
 • Projekt je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu ve třídách a na minimalizaci projevů rizikového chování.
 • Zapojeny jsou 3 třídy učebních oborů (1. – 3. ročník) o celkovém počtu 45 žáků.
 • Vzhledem k seškrtání plánovaného rozpočtu v kategorii mzdových prostředků probíhají aktivity od září 2015 do května 2016 – 2 hodiny pro jednu třídu za měsíc, celkem 54 hodin.
 • NA projektu se podílejí 3 lektoři, kteří pracují s celým třídním kolektivem.
 • Součástí procesu jsou činnosti vedoucí k sebepoznání, k vytváření pozitivního klimatu ve třídním kolektivu, k vymezování rolí, ke zdravému vztahu třídy a třídního učitele atd.
 • Lektorská práce má také charakter primární prevence.
 • Nad rámec aktivit byl ve dnech 2. – 4. září 2015 pro 1. ročník realizován adaptační kurz, který výrazně napomohl nastartovat projekt.
 • V průběhu trvání aktivity budou využity následující metody:
 1. Metoda rozhovoru – vzájemné dorozumívání, sdělování si poznatků, pocitů, aktivní naslouchání
 2. Metoda práce se skupinou – využití skupinového mínění (tlaku) na jednotlivé členy, případně na skupinu jako celek
 3. Metoda situační – usměrněním běžné životní situace v souladu se stanoveným záměrem vytvoříme situaci výchovnou
 4. Metoda inscenační – výchova formou modelových, tedy uměle navozených situací, rozdělení rolí a jejich hraní

Projekt navazuje na KA4 „U jednoho stolu“ z projektu Vzdělání pro každého (CZ.1.07/1.2.15), který na SOŠ a SOU Milevsko skončil 31. prosince 2015.