Aktuální projekt:

 

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

 

PODPORA ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU STROJNÍ MECHANIK

 

MOBITECH II

Koordinátorem konsorcia a projektu MOBITECH II je spolek Educational Association, z.s. Členy konsorcia jsou tři střední odborné školy a učiliště z Jihočeského kraje, a to VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421, SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín a SOŠ a SOU, Milevsko. Partnerem projektu  je lotyšská organizace Biedriba Eurofortis. Cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol a učilišť strojírenských a zemědělských oborů.
Projekt MOBITECH II navazuje na projekt MOBITECH realizovaný v letech 05/2015-05/2017. Členové konsorcia se po dobrých zkušenostech s realizací a dosavadními výsledky projektu rozhodli na projekt navázat a prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci jak v rámci konsorcia, tak se zahraničním partnerem Biedriba Eurofortis.
Hlavním cílem projektu MOBITECH II je uskutečnit mobility ve formě praktické stáže na odborné škole či firmě zahrnující odborný výcvik (období praxe) pro 32 žáků učebních a studijních oborů třech středních odborných škol a 4 doprovodných osob.
Mobility jsou plánovány v oborech: Strojírenství a strojírenská výroba (obory: Strojírenství, Mechanik seřizovač a Strojní mechanik) a pro skupinu oboru: Zemědělství a lesnictví (obor: Opravář zemědělských strojů). Cíle projektu podpoří zvýšení a zájmu žáků o technické obory a zviditelní technické obory u rodičů a veřejnosti. Projekt také přispěje ke zvýšení kvality odborného vzdělání v zapojených školách.
Mobilita v délce trvání 14 dnů proběhne v partnerských organizacích v Lotyšsku za přímého dohledu doprovodných osob ze škol. Žáci absolvují praktický výcvik ve školách Riga State Technical School (Rīgas Valsts tehnikums), Riga Technical College (Rīgas Tehniskā Koledža) a Kandava State Agriculture Technical School (Valsts Kandavas Lauksaimniecibas Tehnicums). Dále absolvují praxi ve firmách Leax Baltix SIA, Amatex SIA, Skan Tooling SIA, Ferrus SIA, LLU MPS Vecauce a Stokker SIA. Výběr konkrétních škol a firem bude realizován pro konkrétní obory a termíny.
Konkrétní cíle mobilit:
Posílení a prohloubení teoretických znalostí a rozvoj praktických dovedností žáků ve studovaných oborech. Ověření nástroje ECVET při organizaci mobility a vytvoření jednotek učení pro daný obor, které budeme využívat v dalších letech v mezinárodních projektech.
Získání informací o evropském pracovním trhu a zvýšení uplatnění žáků na domácím a evropském trhu práce a zvýšení kvality odborného vzdělávání.
Účastníci výměny se seznámí s kulturou dané oblasti a budou mít možnost využít znalost anglického jazyka v praxi. Poznatky a zkušenosti získané během tohoto projektu se projeví v první fázi zvýšením kompetencí účastníků mobilit v oblasti strojírenských a zemědělských oborů. V druhé fázi budou účastníci aplikovat své poznatky a zkušenosti přímo při studiu ve svých školách. Dále budou šířit své znalosti a kompetence mezi ostatní žáky. Samozřejmostí bude prezentace projektu na internetových stránkách koordinátora a jednotlivých škol a také na facebooku.

„Nový kolový traktor pro výuku“

Prevence kriminality

Více o projektu

Uskutečněné projekty:

Škola jinak

více o projektu – zde

Stránky aktivity číslo 5

Škola jinak

 

2011 – OPŽP – Školní zahrada místo vzdělávání a relaxace

oslavy

2007- 2011 – GP – Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol – Projekty – „Modernizace odborného výcviku strojírenských oborů“

Z těchto projektů byly postupně zakoupeny nové stroje – 2 sloupové vrtačky (rok 2007), univerzální jednoválcový stroj Bendicrop (2011).

2009 – 2010 – „Prevence sociálně patologických jevů“

GP – Podpora firem při přípravě učňů – projekt „Podpora oboru zámečník“
2008 – GP – Podpora sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů na území Jihočeského kraje – projekt „Jazykové kurzy pro Vietnamce“

2007 – GP – Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání – projekt „Inovace vzdělávacího programu oboru zámečník“

2006 – 2007 projekt SROP „Jedinec a základní životní situace“
Práce s mládeží ve věku 15 – 25 let ohroženou sociálním vyloučením.