Třída SO1 se zapojila do programu Ušij si to na tělo. Tento zajímavá výuková akce  je zaměřena na změnu postojů a chování ve vztahu ke kouření tabáku a nadužívání alkoholu. Cílem je vést žáky k zamyšlení nad užíváním návykových látek – kouřením a užíváním alkoholu. Vzbudit u nich zájem o zdravý životní styl a rozvíjet dovednosti vedoucí ke zdravému prosazení vlastního názoru (schopnost odmítnout nabízené látky, žádost o laskavost, asertivita apod.).

Program je rozdělen do 5 tématicky zaměřených lekcí vždy na dvě vyučovací hodiny. Účastníci obdrží pracovní sešit, ve kterém mají praktické informace a jednotlivá cvičení (např. reklama proti kouření a užívání alkoholu, asertivita a odmítání nabízené cigarety a alkoholu, pasivní kouření, motivace přestat kouřit atd.). Po zmapování zájmu žáků o konkrétní témata a jejich očekávání, je jim program ,,ušit přímo na tělo“. Lektory programu je Bc. Zuzana Rysová a Bc. Veronika Stachová