Návrat do školy – končící ročníky

Od 11.5.2020 naše škola umožní konzultace k závěrečným zkouškám (ZZ) a maturitním zkouškám (MZ) dle pokynu MŠMT ČR. Zde jsou pokyny pro  přípravu žáků končících ročníků na závěrečné zkoušky: 1. Prostudovat pokyn MŠMT  a řídit se jím. 2. Vytisknout čestné prohlášení,...

číst více

Mimořádný e-learning

Milí žáci, vzhledem k aktuální situaci zavádíme mimořádnou výukovou metodu pro komunikaci z domova. Pro každou třídu byl vytvořen společný email (viz níže), do kterého budou jednotliví učitelé posílat úkoly, odkazy, prezentace, pracovní listy atd. Heslo pro konkrétní...

číst více

Zrušení výuky

Minis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví ČR naří­di­lo pro ochra­nu oby­va­tel­stva a pre­ven­ci roz­ší­ře­ní one­moc­ně­ní COVID-19 pře­ru­še­ní výu­ky ve ško­lách od 11. břez­na 2020 do odvo­lá­ní. Toto opat­ře­ní pla­tí pro žáky všech obo­rů SOŠ a SOU Milevsko. Všichni žáci...

číst více

Krajská hygienická stanice informuje

Krajské hygienická stanice vydala informaci k zahraničním cestám do vybraných oblastí a k povinnosti hlásit uvedenou skutečnost této instituci. Žádáme tedy žáky a jejich rodiče, aby ke vzniklé situaci přistupovali zodpovědně. V případě krizového stavu je nutné...

číst více