Školské poradenské pracoviště:

Školní speciální pedagog

 Mgr. Diana Princová

Konzultační hodiny:

Lichý týden:     Středa       7:35 – 8:45 , 10:35 – 11:25
Sudý týden:     Úterý         8:40 – 10:40

Po domluvě jsou konzultace možné i  v jiný den a hodinu.

Kontakt:   dianaprincova@seznam.cz  /     383 809 011

 

Činnost školního speciálního pedagoga

  • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka, který potřebuje podpůrná opatření.
  • Komunikuje s vedením školy a pedagogickými pracovníky.
  • Spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníky na výběru žáků vhodných pro doučování.
  • Zajišťuje individuální konzultace pro rodiče (zákonné zástupce) žáků, provádí individuální rozhovory se žáky.
  • Pomáhá třídním učitelům s řešením problémů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Školní metodik prevence

Mgr. Václav Kašpar

Kontakt:  kasparv@issou-milevsko.cz

Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 9:30, případně dle dohody

Činnost školního metodika prevence

Školní metodik prevence zajišťuje poradenské služby a koordinuje programy zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů – záškoláctví, šikana, závislosti (drogy, alkohol, kouření), virtuální drogy (počítače, televize, video), kriminalita (krádeže aj.), patologické hráčství (gambling), vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance aj.

Minimální preventivní program 2017-18

 

Výchovný poradce

Mgr. Jan Cihlář

Kontakt:  cihlar@issou-milevsko.cz

Plán VP 17-18
Plán kontrolní činnosti VP 2017-2018