Vlá­da ČR schvá­li­la s účin­nos­tí od 8. 6. 2020 mož­nost osob­ní pří­tom­nos­ti žáků střed­ních škol za úče­lem koná­ní

kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin. Účast žáků je dob­ro­vol­ná a zále­ží i na mož­nos­tech kon­krét­ních škol.

Vzhle­dem k tomu, že v měsí­ci červ­nu 2020 budou pro­bí­hat závě­reč­né zkouš­ky, matu­rit­ní zkouš­ky a při­jí­ma­cí

zkouš­ky je možné zajistit praktickou výuku až od 11. června 2020, teoretická výu­ka bude i nadá­le pro­bí­hat

distanč­ním způ­so­bem.


Upo­zor­ňu­je­me na to, že osob­ní pří­tom­nost ve ško­le je povo­le­na pou­ze žákům, u kte­rých se v posled­ních dvou

týd­nech nepro­je­vi­ly pří­zna­ky viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní a kte­ří pode­pí­ší čest­né pro­hlá­še­ní o sezná­me­ní

s rizi­ko­vý­mi fak­to­ry (u nezle­ti­lých žáků je nut­né pode­psat zákon­ným zástup­cem).

  

Co mít s sebou a co dodržovat: 

  • Podepsané čestné prohlášení
  • Na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky
  • Chodit do školy průběžně, neshromažďovat se před školou
  • Dodržovat odstupy 2 metry
  • Prostudovat pokyn MŠMT  a řídit se jím

Žáci dostanou bližší informace – rozvrh konzultací – do třídních emailů.