Dne 1. říj­na 2020 pořá­da­lo Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a. s. 19. roč­ník oblast­ní sou­tě­že „Jíz­da zruč­nos­ti 2020“. Sou­těž je urče­na pro stu­den­ty uči­lišť a střed­ních škol, kte­ří v rám­ci stu­dia zís­ka­jí řidič­ské opráv­ně­ní k říze­ní trak­to­ru.

Po devá­té hodi­ně vystar­to­val prv­ní sou­tě­ží­cí. On a stej­ně tak dal­ší muse­li před divá­ky před­vést své doved­nos­ti v ovlá­dá­ní moder­ní­ho trak­to­ru Zetor s pří­vě­sem pro­je­tím tra­sy s jede­nác­ti pře­káž­ka­mi. Šlo např. o prů­jezd osmič­kou, přes­né zasta­ve­ní u ram­py, pře­jezd láv­ky, sla­lom aj. Klí­čo­vým prv­kem bylo cou­vá­ní trak­to­rem s pří­vě­sem do mode­lu úzké gará­že. Roz­hod­čí hod­no­ti­li přes­nost spl­ně­ní jed­not­li­vých úko­lů a čas jízdy (převzato z webu SOU Blatná). 

Naši školu reprezentovali Fanda Procházka a Martin Gigal a nevedli si v nabité konkurenci vůbec špatně. Fanda si výborným 4. místem vybojoval postup na celostátní kolo do Poděbrad, Martin obsadil krásné 7. místo.

Karel Šácha