Příběhy bezpráví 2014 – Měsíc filmu na školách

Ve středu 5. listopadu 2014 se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíce filmu na školách pořádané organizací Člověkem v tísni, o. p. s. – Jeden svět na školách. Letošní 10. ročník byl tematicky věnován filmovým projekcím a besedám na téma 25. výročí sametové revoluce. – více www.pribehybezpravi.cz. Této akce se zúčastnilo celkem 30 žáků ze tříd SOC 2,3 a SOT3. Projekt odstartoval dokumentární film 1989: Z deníku Ivany A.

Stereotýpek v nás

Ve dnech 25. února, 11. a 25. března se třída SEP 2 zapojila do projektu  „Stereotýpek v nás“ formou cyklu interkulturních dílen. Cyklus interkulturních dílen je kompaktním celkem, který se skládá ze tří navazujících dílen využívajících metody osobnostně-sociální výchovy se zaměřením na poznávání vlivu kultury na formování naší osobnosti, na naše názory, postoje a chování vůči cizincům. Přidanou hodnotou interkulturních dílen je přítomnost školitelů-cizinců, se kterými mohou žáci své představy o probíraných tématech konfrontovat.Každá dílna trvá dvě vyučovací hodiny, mezi jednotlivými dílnami uplyne jeden aţ tři týdny. V čase mezi dílnami žáci zpracovávají domácí aktivity, v nichž si mohou prohloubit znalost probíraných témat.  

Nové trendy v gastronomii

Současný klient má potřebu najíst se chutně, zdravě, pohodlně, rychle, a to v blízkosti své celodenní činnosti. Teprve po skončení práce se uchylujeme ke klidnému – tradičnímu způsobu stravování. Tento stav vyžaduje nový přístup k poskytování služeb. Jako jeden z možných přístupů lze uplatnit fusion cuisine – gastronomický styl, při kterém je základem tradiční regionální kuchyně obohacená netradiční exotickou kuchyní. Tento styl vyžaduje velké mistrovské schopnosti při spojování dvou nebo více gastronomií.

Program Ušij si to na tělo

Třída SO1 se zapojila do programu Ušij si to na tělo. Tento zajímavá výuková akce  je zaměřena na změnu postojů a chování ve vztahu ke kouření tabáku a nadužívání alkoholu. Cílem je vést žáky k zamyšlení nad užíváním návykových látek – kouřením a užíváním alkoholu. Vzbudit u nich zájem o zdravý životní styl a rozvíjet dovednosti vedoucí ke zdravému prosazení vlastního názoru (schopnost odmítnout nabízené látky, žádost o laskavost, asertivita apod.).