Návrat žáků 1. a 2. ročníku

Návrat žáků 1. a 2. ročníku

Vlá­da ČR schvá­li­la s účin­nos­tí od 8. 6. 2020 mož­nost osob­ní pří­tom­nos­ti žáků střed­ních škol za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin. Účast žáků je dob­ro­vol­ná a zále­ží i na mož­nos­tech kon­krét­ních škol. Vzhle­dem k tomu, že v měsí­ci...