Návrat žáků 1. a 2. ročníku

Návrat žáků 1. a 2. ročníku

Vlá­da ČR schvá­li­la s účin­nos­tí od 8. 6. 2020 mož­nost osob­ní pří­tom­nos­ti žáků střed­ních škol za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin. Účast žáků je dob­ro­vol­ná a zále­ží i na mož­nos­tech kon­krét­ních škol. Vzhle­dem k tomu, že v měsí­ci...
Termíny pro končící ročníky

Termíny pro končící ročníky

 MZ – Didaktické testy 1. června 2020 – matematika, anglický jazyk 2. června 2020 – český jazyk a literatura  Třída SOC4 Vydání vysvědčení: 29. května 2020 Kauzuistika: 29. května 2020 Ústní zkouška: 9. – 10. 6. 2020 Třída PT3 Vydání...
Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlašuji volby do Školské rady při SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777 z důvodu ukončení funkčníhoobdobí stávajících členů v srpnu 2020. Školská rada je zřizována podle ustanovení § 167 a následujících paragrafů školského zákona. Počet členů školské rady byl stanoven...